1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 

Algemene voorwaarden WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab 

E-mail: hello@wb.coffee 

Website: WB.coffee 

Definities WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab: WB.coffee B.V., gevestigd te Abocude onder KvK nr. 75457067. 

Klant: degene met wie WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab een overeenkomst is aangegaan. 

Partijen: WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab en klant samen. 

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen 

Alle prijzen die WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab te allen tijde wijzigen. Partijen komen voor een dienstverlening door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst met WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Gevolgen niet tijdig betalen Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab te betalen. 

Recht van reclame 

Zodra de klant in verzuim is, is WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: het product niet is gebruikt het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft het product geen los tijdschrift of losse krant is het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft het geen weddenschappen en/of loterijen betreft de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via hello@wb.coffee, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab, WB.coffee, kan worden gedownload. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Vergoeding van bezorgkosten Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab heeft geretourneerd, dan zal WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Vergoeding retourkosten

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. Vergoeding retourkosten Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Retentierecht WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab te verrekenen met een vordering op WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. 

Eigendomsvoorbehoud 

WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab op grond van wat voor met WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vindt plaats bij WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan WB. coffee / Amsterdam Coffee Lab kan tegenwerpen. 

Levertijd 

De door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 

Feitelijke levering De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab, bij gebreke waarvan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering 

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd De klant geeft op eerste verzoek van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab de polis van deze verzekeringen ter inzage. Bewaring Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Montage/Installatie 

Hoewel WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes het product is nog niet gebruikt Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Filters, geopende verpakkingen koffie, thee, chocolade, artikelen zonder originele verpakking kunnen niet worden geruild. 

Uitvoering van de overeenkomst 

WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Informatieverstrekking door de klant De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab . De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab de betreffende bescheiden. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst De overeenkomst tussen WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab schriftelijk in gebreke stellen. Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

Intellectueel eigendom 

WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WB. coffee / Amsterdam Coffee Lab (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Geheimhouding De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab schade kan berokkenen. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab geleverde producten en/of diensten. Klachten De klant dient een door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Ingebrekestelling 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Ingebrekestelling 

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab in verzuim is. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab kan worden toegerekend in een van de wil van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab 1 of meer verplichtingen 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden 

WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Overgang van rechten Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WB.coffee / Amsterdam Coffee Lab is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opgesteld op 15 december 2021.